BRCKO SMART CITY – prvi koraci....

Budući da težnja prema Smart City-i konceptu predstavlja dug put, postavlja se osnovno pitanje odakle onda krenuti, šta učiniti da se napravi prvi korak, a ne pogriješiti.

U vezi s tim prva aktivnost je definisanje jasne strategije pametnog gradana najmanje pet godina sa jasno određenom vizijom i strateškim smjernicama, ključnim pokazateljima uspješnosti i strateškim incijativama.

jkp smart city pocetni banner 1 ba

Sljedeći korak će biti odabir najkvalitetnijih kadrova iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice, nevladinog sektora i drugih stručnjaka i eksperata za realizaciju definisane strategije.  

Za implementaciju projekta pametnog grada  obezbijediće se kvalitetna IKT infrastruktura sa širokim spektrom interoperabilnosti i sa visokim stepenom sigurnosti uz provođenje mjera energetske efikasnosti i aktivno učestvovanje svih aktera, a posebno građanina kao osnovnog subjekta u konceptu pametnog grada.

S obzirom da je nemoguće tehnologiju 21. vijeka koja se vezuje za koncept pametnog grada, realizovati na komunikacionoj infrastrukturi iz 20. vijeka, izgradiće se nova savremena gradska telekomunikaciona infrastruktura, implementacijom vlastite optičke mreže, koja će činiti okosnicu pametnog grada. Ovom mrežom biće  obuhvaćene sve javne ustanove koje su u vlasništvu ili njima upravlja Brčko distrikt BiH kao što su vlada, sudstvo, policija, bolnica, dom zdravlja, područne ambulante, dječiji vrtići, osnovne i srednje škole, mjesne zajednice, dom kulture, javna preduzeća i druge javne ustanove. U konačnici, u širem gradskom jezgru ima oko 50 takvih ustanova i institucija.

Ovakva infrastruktura sa data centrom(glavnim čvorištem) u središtu, predstavljaće platformu za razvoj svih sadašnjih i budućih smart city funkcija u Brčko distriktu BiH.