Data Centar

Polaznu osnovu za razvoj smart city koncepta grada Brčkog je izgradnja napredne informaciono komunikacione platforme zasnovane na optičkoj infrastrukturi, sa data centrom kao glavnim čvorištem u njenom središtu.

DATA CENTAR će pružiti visoko dostupnu podršku servisima od značaja za građane i institucije Brčko distrikta Bi, te će omogućiti bržu, lakšu i fleksibilniju komunikaciju i razmjenu podataka između svih institucija.

13

Optička mreža omogućuje praktično neograničene kapacitete prenosa informacija, dugi životni vijek, neosjetljivost na elektromagnetne smetnje i još niz prednosti u odnosu na postojeće bakarne, koaksijalne mreže koje su dugi niz godina prisutne na tržištu, pa tako i većini bežičnih TK mreža.

Zone pristupnih centara (čvorišta) i planirane trase komunikacione infrastrukture omogućavaju efikasno povezivanje svih objekata javne uprave čiji je vlasnik ili kojima upravlja Brčko distrikt BiH, kao što su zdravstveni objekti, škole i drugih privrednih objekti sa stvaranjem pretpostavki da se i individualni stambeni objekati, u narednim fazama takođe mogu priključiti na ovakvu jednu mrežu. Ovim će se u konačnici omogućiti pružanje širokopojasnih usluga svim korisnicima (individualni stambeni objekti, kolektivni stambeni objekti, škole, vrtići, zdravstvene ustanove, poslovni objekti, ustanove kulture, mjesne zajednice i druge javne ustanove, semafori, fiksne wireless antene, mobilne mrežne bazne stanice, sigurnosni sistemi poput sistema video nadzora, alarmni sistemi, trafostanice, podstanice grijanja) na području gradskog jezgra Brčko distrika BiH, a u kasnijim fazama i u većini prigradskih i ruralnih područja Brčko distrikta BiH.

U osnovi optičke mreže, nalazio bio se savremeni DATA CENTAR i eventualno jedan redudatni data centar u svrhu Disaster Recovery rješenja.

DATA centar treba da omogući: namjenski hosting, infrastrukturu virtuelnih servera, softver kao servis (SaaS), Disaster Recovery, Cloud Backup, Secure Online Backup, Group-Management-Paket, Računari hostovani u računarskom oblaku (Cloud), Poslovna telefonija (VoIP), Hostovanje Call i Contact Centra, Hostovanje Microsoft SharePoint Servisa, Exchange e-mail Servera, Hostovanje domenskog okruženja i usluga video nadzora, kako za smart grid, tako i za smart city aplikacije.