Smart Grid JKP

SDNiU (Sistem Daljinskog Nadzora i Upravljanja) u Elektrodistribuciji je složeni hardversko-softverski sistem za daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom Brčko distrikta BiH naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i pripadajućih transformatorskih stanica prenosnog odnosa 35/10 kV. 

Sistem daljinskog očitanja i upravljanja pametnim brojilima električne energije - AMM sistem (Automatic Meter Management System), koji uključuje i upravljanje potrošnjom kao integralnim dijelom pametne mreže (Smart Grid), jedan je od najznačajnijih projekata koji JP „Komunalno Brčko“ realizuje vlastitim finansijskim sredstvima. 

U cilju unapređenja procesa snabdevanja čistom vodom i radi što efikasnijeg korištenja električne energije, smanjenja gubitaka u cjevovodima, kao i efikasnijeg održavanja pritiska u gradskoj mreži, JP „Komunalno Brčko“ uvelo je sistem Telemetrijskog nadzora vodovodnog sistema.

Prostorni informacioni sistem – Geografski informacioni sistem komunalnih uređaja (GIS) JP „Komunalno Brčko“ je sistem u kojem se objedinjuju, čuvaju i ažuriraju prostorni i numerički podaci o katastrima elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione mreže, sa pratećim objektima i armaturama. 

Sa ciljem smanjenja gubitaka u mreži vodovodnog sistema i racionalizacije potrošnje vode, 2006. godine u stambenim zgradama u gradskim brčanskim naseljima započela je ugradnja individualnih mjerača protoka vode, odnosno vodomjera sa radijskim očitavanjem.

Billing sistem – Integrisani informacioni sistem za obračun i naplatu JP „Komunalno Brčko“ rješava sva pitanja koja su u vezi sa obračunom i naplatom potrošnje električne energije, vode i smeća, praćenjem naplate, realizacijom preduzetih postupaka i radnji pred pravosudnim organima, procesom upravljanja informacijama i radnim tokovima iz domena računovodstva i knjigovodstva, upravljanjem zalihama i osnovnim sredstvima. 

Stranica 1 od 2