GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM (GIS)

Prostorni informacioni sistem – Geografski informacioni sistem komunalnih uređaja (GIS) JP „Komunalno Brčko“ je sistem u kojem se objedinjuju, čuvaju i ažuriraju prostorni i numerički podaci o katastrima elektroenergetske, vodovodne i kanalizacione mreže, sa pratećim objektima i armaturama. 

Sadržaj GIS-a je i Model Čistoća sa podacima o lokacijama posuda za odlaganje otpada, a kreirani su i Digitalni katastar potrošača električne energije i vode, Adresni model i Model terena koji sadrži georeferencirane avionske snimke, topografske karte i digitalni katastarski plan. Ukratko, JP „Komunalno Brčko“ jedino je preduzeće u BiH koje je digitalizovalo kompletnu infrastrukturu kojom upravlja u oblasti elektrodistribucije, vodosnabdijevanja, kanalizacione mreže i javne čistoće kroz Geografski informacioni sistem.

GIS omogućava integrisanje geometrijskih (prostornih) i negeometrijskih (opisnih) podataka iz različitih izvora i različitih formata, a obuhvata četiri važne komponente: podatke, softver, računarsko - informacijsku opremu koja obrađuje podatke, te osposobljene kadrove. GIS sistem u JP „Komunalno Brčko“ dio je informatičke podrške osnovnim poslovnim procesima, na osnovu kojeg se dobijaju informacije za kvalitetnije donošenje poslovnih odluka.

  • održavanje digitalnog katastra vodovodne i kanalizacione mreže,
  • uspostavljanje i održavanje digitalnog katastra mjernih mjesta,
  • analizu sistema očitavanja utrošene električne energije i vode,
  • analizu gubitaka vode, električne energije, gubitaka na očitavanju ili naplati,
  • održavanje, popravljanje kvarova na vodovodnoj, kanalizacijskoj ili elektrodistributivnoj mreži,
  • analizu poslova održavanja javnih površina, prikupljanja i transporta, lokacija i broja kontejnera itd.

 

 

 

Od 1.9.2015. godine GIS je dostupan i građanima i široj lokalnoj zajednici putem web aplikacije, kao i drugim zainteresovanim organizacijama, poslovnim partnerima i institucijama. 

K
orisnik kroz web stranicu gis.komunalno.ba otvara stranicu GIS-a JP „Komunalno Brčko“ gdje ima uvid u Prostorni Informacioni Sistem. Web publikacija omogućava vizualizaciju grafičkih i numeričkih podataka o elektro vodovima, trafo stanicama, svjetiljkama, elektrostubovima, vodovodnim cjevovodima, hidrantima, kanalizacionim cjevovodima, kanalizacionim revizionim oknima, ulicama i kućnim brojevima, lokacijama kontejnera za otpad i zelenim površinama. Modeli komunalnih uređaja su prikazani preko katastarskih podloga i ortofoto snimaka. U svakom modelu podaci su prikazani slojevito sa mogućnošću uključenja i isključenja pojedinih slojeva.

P
ristup GIS-u komunalnih uređaja JP „Komunalno Brčko“ mogu da ostvare svi koji imaju pristup internetu, a od posebnog značaja je za institucije i preduzeća koja se na bilo koji način bave prostorom, odnosno upravljanjem i eksploatacijom prostornih objekata, koji se odnose na prostorno planiranje, građevinsko i drugo zemljište, putnu i željezničku mrežu, vodovod, kanalizaciju, elektrodistribuciju, gasifikaciju, telekomunikaciju, toplovod, ekologiju, zelenilo i javne površine, poljoprivredu, šumarstvo i drugo.