DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE VODE

Sa ciljem smanjenja gubitaka u mreži vodovodnog sistema i racionalizacije potrošnje vode, 2006. godine u stambenim zgradama u gradskim brčanskim naseljima započela je ugradnja individualnih mjerača protoka vode, odnosno vodomjera sa radijskim očitavanjem.

O
d tada je ugrađeno više od 5.500 ovakvih vodomjera u 142 zgrade starije gradnje. 2006. godine Vlada Brčko distrikta BiH donijela je i odluku kojom sve sve stambeno – poslovne jedinice sagrađene nakon 2006. godine moraju sadržavati i plan za ugradnju digitalnih vodomjera, da bi mogle dobiti komunalnu saglasnost.

Ovaj sistem omogućava elektronsko očitavanje potrošnje za svega nekoliko minuta, bez ulaska očitača JP „Komunalno Brčko“ u stambenu zgradu, čime se smanjuju i greške izazvane ljudskim faktorom u procesu očitavanja i prenosa podataka, a samo očitavanje obavlja se bez ometanja kupaca. Podaci se prezentuju i obrađuju elektronski, čime su smanjeni troškovi očitavanja, a ubrzan proces obračunavanja.

 
P
rednosti ugradnje pojedinačnih vodomjera za kupce su značajne. JP „Komunalno Brčko“ angažuje izvođača radova i snosi troškove ugradnje vodomjera. Vlasnici/korisnici stana ili poslovnog prostora u potpunosti kontrolišu potrošnju vode i u svakom trenutku mogu provjeriti stanje potrošnje na svom vodomjeru i uporediti ga sa stanjem na računu. Takođe, smanjuje se potrošnja neiskorištene vode, koju prouzrokuje curenje na vodokotliću ili slavinama, a u slučaju kvarova na instalacijama, vlasnici odmah reaguju. Ugradnjom vodomjera, kupci mogu sami kontrolisati potrošnju vode, a na ovaj način je smanjen i broj žalbi za potrošenu vodu, jer svako plaća onoliko vode koliko potroši.