SDNiU

SDNiU (Sistem Daljinskog Nadzora i Upravljanja) u Elektrodistribuciji je složeni hardversko-softverski sistem za daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom Brčko distrikta BiH naponskih nivoa 35 kV i 10 kV i pripadajućih transformatorskih stanica prenosnog odnosa 35/10 kV. 

Sastoji se iz dvije ključne komponente:SCADA sistem (Supervisory Control and Data Acquisition) i DMS sistem (Distribution Management System).

SCADA sistem obezbjeđuje da se sve potrebne pogonske informacije sa udaljenih transformatorskih stanica 35/10 kV putem optičke i radio mreže prenesu do Distributivnog centra upravljanja RJ Elektrodistribucija u realnom vremenu i na taj način omogući brzo donošenje odluka o načinu upravljanja i vođenja elektrodistributivnom mrežom.

DMS sistem je zasebni softverski sistem koji je integrisan sa SCADA sistemom, omogućava efikasno i optimalno izvršavanje tehničkih zadataka u elektrodistribuciji kao što su: dinamičko nadgledanje i kontrola elektrodistributivne mreže (EDM), dinamička vizualizacija uklopnog ili stanja greške EDM, brza rekonfiguracija i restauracija uklopnog stanja EDM.

 

 

 

Koristi za širu zajednicu

Stavljanjem u funkciju SCADA/DMS/GIS sistema naši kupci električne energije, istovremeno i članovi lokalne zajednice, imaju:

  • kvalitetniju isporuku električne energije (isporuka u skladu sa standardima kvaliteta po evropskim normama),
  • manji broj i kraće trajanje planiranih i neplaniranih zastoja i prekida u isporuci električne energije,
  • mogućnost brže izgradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih kapaciteta na nekom lokalnom području,
  • mogućnost jednostavnijeg i bržeg rješavanja zahtjeva za uklanjanje smetnji od elektroenergetskih objekata kroz optimalno prostorno-tehničko planiranje izgradnje novih elektroenergetskih objekata
  • efikasno korišćenje postojećih kapaciteta i osnovu za optimalno planiranje razvoja elektrodistributivne mreže,
  • unapređenje kvaliteta isporučene električne energije.

Smart funkcije:

  • dinamičko nadgledanje i kontrolu elektrodistributivne mreže u realnom vremenu,
  • viši stepen nadzora i upravljanja elektrodistributivnom mrežom i elektroenergetskim objektima,
  • mogućnost bržeg uočavanja nepravilnosti ili poremećaja u radu elektroenergetskog sistema i bržeg reagovanja na otklanjanju istih,
  • mogućnost brze rekonfiguracije napajanja i otklanjanja uskih grla u tokovima energije/snage te sprečavanju oštećenja ili kvarova izazvanih prevelikim ili neravnomjernim preopterećenjima.