Pametno okruženje

Koncept pametnog grada (Smart City) nastao je iz trenda globalnog procesa urbanizacije i rasta gradske populacije. Udio stanovnika koji žive u gradovima, gotovo je dvostruko porastao u posljednjih nekoliko godina.

jkp smart city okruzenje

S obzirom da će ovaj trend biti nastavljen i u budućnosti i da ima stalnu tendenciju rasta, stvara se sve veći pritisak na gradove, posebno na gradsku infrastrukturu. Javljaju se pitanja zaštite životne sredine i kvaliteta života građana.

Pametne tehnologije imaju široku primjenu u oblasti zaštite životnog okruženja. Jedno od rješenja smanjenja zagađenja i otpada uopšte, je reciklaža. Na više lokacija u gradu moguće je postaviti namjenske posude, gdje bi se odmah vršilo razvrstavanje na papir, staklo (prozirno, zeleno i smeđe), metal, trava, plastika (PET, PVC, PE, PPU), guma, baterije, elektronski otpad itd. Koristi od reciklaže za grad su višestruke. Smanjuje se količina otpada, povećavaju se prihodi od reciklaže, prerade i prodaje sekundarnih sirovina, otvaraju se nova radna mjesta.

Mjerenje količine izduvnih gasova ili nivoa buke putem senzora, kao i senzori za mjerenje rizika od poplave, klizišta, grada, zemljotresa, samo su neke od opcija primjene smart tehnologije u oblasti zaštite životne sredine, čija upotreba omogućava upozorenja za građane u slučaju opasnosti, upozorava radnike na visini ili dubini i sl.

Prilikom građenja novih objekata takođe se mogu primjeniti pametne tehnologije. Zgrade mogu biti energetski efikasne, sa posebnom izolacijom, prilikom gradnje mogu se koristiti obnovljivi materijali, postaviti paneli za sunčevu energiju, uređaji za mjerenje kvaliteta vode, botaničke bašte u svrhu toplotne izolacije.